• Initial English

หลักการใช้ คำสันธาน (Conjunction) หรือคำเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษเพื่อน ๆ เคยเป็นกันไหมเวลาที่จะต้องเขียนประโยคหรือบทความเป็นภาษาอังกฤษ เขียน ๆ ไปแต่ไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำไหนในการเชื่อมประโยคเหล่านั้นให้มีความหมายไปทิศทางเดียวกันและทำอย่างไรให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในประโยคหรือบทความที่เราต้องการสื่อสารออกไป


Conjunction คำเชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ


สำหรับใครที่กำลังเจอกับปัญหานี้อยู่ ในบทความนี้ เราก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำหรือวลีที่ถูกนำมาใช้เป็นคำเชื่อมให้ประโยคเหล่านั้นอ่านเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกว่า คำสันธาน (Conjunction) ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้และนำไปใช้กันได้เลย


คำสันธาน (Conjunction) เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมคำหรือประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเป็นความหมายและอ่านเข้าใจง่าย โดยได้มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้


1. Coordinating Conjunctions


เป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมคำหรือประโยค 2 อันเข้าด้วยกัน โดยทั้ง 2 ประโยคที่ถูกเชื่อมกันนั้นจะต้องมีความสำคัญเท่ากันหรือมีความหมายไปในทางเดียวกัน คำที่ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมประโยค ได้แก่


and ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นไปในทางเดียวกัน (แปลว่า และ) เช่น

I love you and you love me too.

ฉันรักเธอและเธอก็รักฉัน


yet และ but ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน (แปลว่า แต่) เช่น

My brother worked hard but he did not succeed.

พี่ชายของฉันทำงานหนัก แต่เขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ


for ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (โดย for จะแสดงเหตุ แปลว่า เพราะ) เช่น

He went in, for the door was open.

เขาเข้าไป เพราะประตูเปิดอยู่


so ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (โดย so จะแสดงผล แปลว่า ดังนั้น) เช่น

The door was open so he went in.

ประตูเปิดอยู่ ดังนั้นเข้าจึงเข้าไป


nor และ neither ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นไปในเชิงปฏิเสธทั้งคู่ (อาจแปลได้ว่า ไม่ทั้งสองอย่าง) เช่น

He nor I was there.

เขาและฉัน ไม่ได้อยู่ที่นี่ (มาจาก He wasn’t there and I weren’t there.)


or ใช้เชื่อมประโยคที่แสดงทางเลือก (แปลว่า หรือ) เช่น

She wants to watch TV or (to) listen to some music.

เธอไปดูทีวี หรือไปฟังเพลง


2. Correlative Conjunctions


เป็นคำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ โดยจะทำหน้าที่คล้าย ๆ กับ Coordinating Conjunctions คือใช้ในการเชื่อมประโยคที่มีความสำคัญเท่ากัน สำหรับคำที่ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมประโยค ได้แก่


not only…..but also (แปลว่า ไม่เท่านั้น…แต่อีกด้วย) เช่น

Man needs not only food but also shelter.

มนุษย์ไม่เพียงแต่ต้องการอาหารเท่านั้นยังต้องการที่พักอาศัยอีกด้วย


either…..or (แปลว่า ไม่….หรือ/ก็) เช่น

You can either sleep or eat.

คุณไม่นอนหลับก็กิน


as…..as (แปลว่า เป็นการใช้เชื่อมประโยคที่แสดงอะไรที่เท่ากัน) เช่น

She runs as fast as I do.

เธอวิ่งเร็วเท่าฉัน (นำคำที่เราต้องการเปรียบเทียบใส่ไปในระหว่าง as กับ as จากตัวอย่างใส่คำว่า fast เป็นการเปรียบเทียบความเร็ว)


so as to (แปลว่า เพื่อที่จะ) เช่น

I study hard so as to pass the exam.

ฉันเรียนหนัก เพื่อที่จะ ได้สอบผ่าน (to ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ไม่เติม s)


both … and (แปลว่า ทั้ง…และ) เช่น

I enjoy both singing and dancing.

ฉันมีความสุขกับการร้องเพลงและการเต้น


3. Subordinating Conjunctions


เป็นคำสันธานที่ใช้ในการเชื่อมประโยคใจความรองให้เข้ากับประโยคใจความหลัก สำหรับคำที่นำมาใช้ในการเชื่อม ได้แก่


after (แปลว่า หลังจาก) เช่น

The girl cried after the boy left.

เด็กหญิงร้องไห้ หลังจากเด็กชายจากไป


because (แปลว่า เพราะว่า) เช่น

The boy was absent because he was ill.

เด็กชายขาดเรียน เพราะว่าเขาป่วย


if (แปลว่า ถ้าหาก) เช่น

Stay indoors if it rains.

อยู่ในร่ม ถ้าหากฝนตก


although (แปลว่า ถึงแม้ว่า) เช่น

Although it was cold, I went swimming.

ถึงแม้ว่า จะหนาวแต่ฉันก็จะไปว่ายน้ำ


before (แปลว่า ก่อน) เช่น

Clean the room before I go.

ทำความสะอาดห้อง ก่อนที่ฉันจะไป


since (แปลว่า ตั้งแต่) เช่น

He has been busy since he came.

เขายุ่ง ตั้งแต่เขามา


that (แปลว่า เพราะนั่น) เช่น

Hold it up so that everyone can see it.

ชูมันขึ้น เพราะนั่นจะทำให้ทุกคนมองเห็นมัน


unless (แปลว่า เว้นแต่) เช่น

I’ll be there at nine, unless the train is late.

ฉันจะอยู่ที่นั้นตอนเก้าโมง เว้นแต่รถไฟจะมาสาย


until (แปลว่า จนกระทั่ง) เช่น

They did not come until the meeting was half over.

พวกเค้าไม่มา จนกระทั่งการประชุมผ่านไปเกินกว่าครึ่ง


when (แปลว่า ในขณะที่) เช่น

He is impatient when he is kept waiting.

เขาจะหงุดหงิด ในขณะที่เขาต้องรอ


as soon as (แปลว่า ทันทีที่) เช่น

I’ll leave for the funeral as soon as the meeting ends.

ฉันจะออกจากที่นี่เพื่อไปงานศพ ทันทีที่ประชุมเสร็จ


หากสนใจอยาก เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา หรือ TOEIC สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบัน สอนภาษาอังกฤษอยุธยา Initial English


#เรียนพูดภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา #สอนภาษาอังกฤษอยุธยา #TOEIC

553 views0 comments
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา

Contact Us

ตรงข้าม อยุธยาซิตี้พาร์ค 168/4 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Follow us on Facebook

Subscription

Copyright © 2018 Initial English . All rights reserved.